| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Ideeen -Werkplaats

Page history last edited by Caroline Doelman 9 years, 4 months ago

BRAVO: Bezinning - Richten - Actie - Viering - Opnieuw.

 

Idee : Een  "ludieke" actie. :  Wat : hometrainers o.i.d. die stroom opwekken voor de kerkdienst.

 

 

Status van de werkgroep Hoogeveen, 22 mar 2010

 

Algemeen:

 

We zijn als groep twee maal bij elkaar geweest en er zijn tot nu toe veel vragen gerezen. We hebben er nog wat moeite mee om een goede doelstelling te formuleren.

Daarnaast moeten we nog meer feeling krijgen met het begrip “Duurzaamheid”.

 

We hebben drie sub-groepjes gevormd (People, Planet en Profit) die elk geprobeerd hebben om de 0-meting in te vullen. De conclusie was unaniem dat de opzet zoals deze nu geformuleerd is te abstract is. De opzet van de “quick scan” in het boekje “Op het leven” was daarentegen wel toegankelijk.

 

Om toch wat met de 0-meting te gaan doen wordt voorgesteld om deze in een andere vorm te gieten. Het voorstel is om alleen gesloten vragen te stellen zodat het meetniveau hoger is. Omdat de ene vraag een grotere impact op de duurzaamheid heeft dan de andere, kan per vraag een score worden toegewezen. De duurzaamheid van een kerk kan dan als een totaalscore gepresenteerd worden. Deze score kan vervolgens goed met andere kerken vergeleken worden. Verder wordt het makkelijker om na verloop van tijd de vooruitgang in duurzaamheid te bepalen.

 

Ziet de landelijke commissie kans om iets dergelijks op te stellen? Het zou helemaal mooi zijn als via internet gegevens ingevuld en overzichten opgevraagd kunnen worden.

 

We hebben wel vastgesteld dat de vragenlijst gebruikt worden om voor de werkgroep aandachtsgebieden vast te stellen en daarmee als werkplan te gaan gebruiken.

 

Wat voor kerken kan, kan ook voor individuen. Daarom wordt voorgesteld een dergelijke lijst voor individuen op te stellen, (mogelijk dat een dergelijke lijst al bestaat). Deze lijst kan dan bij alle gemeenteleden onder de aandacht worden gebracht.

 

Losse ideeën:

 

  • Bewustwording door bv. 0-meting voor individuen onder de aandacht van gemeenteleden te brengen.
  • Kennisoverdracht via kerkbladen en beamerpresenties (professionele instanties om gegevens vragen)
  • Activiteiten onder de aandacht van de ambtsgroepen verdelen en publiceren
  • Ludieke acties zoals al eerder was aangegeven door tijden de dienst mensen op home-trainers de stroom voor de geluidsversterker te laten voorzien.
  • Als onderwerp voor een gemeenteavond, groot huisbezoek en (jeugd)dienst laten dienen
  • Periodiek in het kerkblad en tijdens bv. collectes via beamer “weetjes” over duurzaamheid te laten zien, denk aan energie besparende acties die iedereen eenvoudig kan toepassen.
  • Stimuleren om mensen met de fiets naar de kerk te laten komen.

  

 

 

Comments (1)

louke said

at 2:12 pm on Mar 17, 2010

Leuk idee! Een mooi voorbeeld van simultaan scoren op People-Planet-Profit!
Louke

You don't have permission to comment on this page.